Cyklostezky

Cyklostezky

Cyklistická naučná stezka: Okolo Třeboně (39 km)

Naučná stezka Okolo Třeboně si klade za cíl pozornému a vnímavému návštěvníkovi zprostředkovat poznání alespoň části přírodních krás a zajímavostí, kterými Třeboňsko oplývá.
Stezka je uzavřený okruh dlouhý 39 km a tvoří ji 22 zastávek s in­formačními tabulemi v českém a anglickém jazyce. Ty názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informují o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.

Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a končí opět v Třeboni před branami města, kde je panel věnovaný historii a památkám Třeboně.

Stezka Okolo Třeboně má tyto zastávky:

 1. Třeboň, rybník Svět – začátek cyklistické stezky, která byla vybudována v roce 1989 a provozo­vatelem je Správa CHKO
 2. Opatovický rybník – rybníky Třeboňska
 3. Zlatá stoka – funkce tohoto jedinečného středověkého vodohospodářské­ho díla
 4. Spálená borkovna – třeboňská rašeliniště jako archív informací o minulosti zdejší krajiny
 5. Soví les
 6. Myslivna Barbora – vývoj osídlení
 7. Na třeboňské cestě – lesy a lesnatost
 8. Rajská cesta – velký komplex lesů zvaných Zámecké polesí
 9. U Pilaře – řeka Lužnice tvoří přirozenou osu Třeboňska
 10. Pod Vizírem – společenstva vodních a bahenních rostlin
 11. Starý Kanclíř – výstavba rybníků a rybníkářství
 12. Lutová – venkovská architektura
 13. U Travičného – výskyt vzácného dravce orla mořského
 14. U Řepů – geologický vývoj oblasti
 15. Stříbřec – zemědělství
 16. Stříbřecký most – Nová řeka a její poslání
 17. Rybník Vyšehrad – ptactvo
 18. Stará řeka – NPR Stará řeka
 19. Rybník Vítek – přehrada na řece Lužnici
 20. Kouty – třeboňská borovice
 21. U Víta – zastávka u Kaple sv. Víta
 22. Třeboň

Cyklistická stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Využívá málo frekventovaných asfaltových silnic III. třídy a zčásti také lesních cest a hrází rybníků. Pouze nepatrné úseky vedou po silnicích II. třídy.

Cyklistická naučná stezka: Rožmberk (22 km)

Začíná v Třeboni a vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách okolo největšího českého rybníku Rožmberk.

Vlastní stezka Rožmberk začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a končí ve Staré Hlíně (8 zastávek).

Ze Staré Hlíny se doTřeboně dostanete napojením se na Naučnou stezku Okolo Třeboně (zastávky 19 – 22). Celý tento uzavřený okruh je dlouhý 22 km. Informační tabule seznamují návštěvníky s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku.

Z celé trasy je nejhezčí hráz rybníka Rožmberk, která je nejen impozantním technickým dílem, ale i důležitou přírodovědnou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků. V zimě lze na Rožmberku a v jeho blízkém okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských.

Zastávky Naučné stezky Rožmberk:

 • Třeboň – rybník Svět
 • Břilický rybník – byl vystavěn na základě povolení od Jindřicha a Petra z Rožmberka vydaného ke svátku sv. Jiljí (1. 9. 1475).
 • Rybník Kaňov a jeho autor Štěpánek Netolický
 • Zlatá stoka – představuje hlavní tepnu rybničního systému na Třeboňsku.
 • Rožmberk – největší český rybník. Jakub Krčín z Jelčan ho nechal vybudovat v údolí Lužnice. Vznikla tak dvě nová, navzájem úzce spojená vodní díla – rybník Rožmberk a umělý vodní kanál Nová řeka, dlouhý téměř 15 km, odvádějící část vod řeky Lužnice do Nežárky.
 • Výpusť Adolfa. Hráz rybníka Rožmberk, dlouhá téměř 2 km, je unikátním technickým vodohospodářským dílem, které je chráněno jako technická památka.
 • Splav – je vybudován mimo vlastní těleso hráze. Po povodních v r. 2002 musel být bezpečnostní přeliv Rožmberku opraven. U přelivu byl v roce 2004 postaven ka­menný vodočet.
 • Stará Hlína. U obce jsou dva kamenné mosty, které jsou chráněnou technickou památkou. Zde končí Naučná stezka Rožmberk, ale lze se vrátit do Třeboně po naučné stezce Okolo Třeboně, která má ve Staré Hlíně svou 18. zastávku.
 • (19. zastávka naučné stezky Okolo Třeboně) – Rybník Vítek
 • (20. zastávka) – Kouty
 • (21.zastávka) – Pergola u sv. Víta
 • (22. zastávka) – Třeboň

Cyklistická stezka: Stezkou Emy Destinnové (délka 48 km)

Na Třeboňsku se nachází celá řada naučných cyklostezek, které vás provedou jihočeskou krajinou a prostřednictvím informačních tabulí vám podají zajímavé informace o Třeboňsku.
Ti, kteří mají naučné stezky již projeté nebo jsou zdatnějšími cyklisty, mohou využít síť polních cest a stezek pro cyklisty a jet si svou vlasní trasu. Jedním z takových cyklovýletů, může být stezka "po stopách Emy Destinnové".

Zastávky:

 • Město Třeboň – začátek našeho cyklovýletu
 • Stříbřecký most
 • Stříbřec – vesnice uprostřed třeboňských rybníků. Mezi nejstarší stavení patří původně zemanská trvz, později statek rodiny Hofbauerů, který Ema Destinnová často navštěvovala.
 • Pístina – od r. 1995 vesnická památková zóna
 • Stráž nad Nežárkou – jihočeské město proslulé díky Emě Destinnové, která od roku 1914 až do své smrti žila na zdejším zámku. Ema Destinnová (1878 – 1930) – významná česká pěvkyně – sopranistka.
 • Jemčina – významný barokní lovecký zámek.
 • Pomník Emy Destinnové –žulový pomník s nápisem
  Opodál stojí památný strom – dub letní. Do jeho kůry jsou zasazeny obrázky pěvkyně.
 • Rybníky u Vitmanova – od r. 1994 přírodní rezervace. Rybníky s mnoha zalesněnými ostrovy a rozsáhlými pobřežními porosty jsou domovem vodních ptáků.
 • Kaple u sv. Petra a Pavla, Třeboň – konec našeho cyklistického výletu.

Středně obtížná trasa.

Stezka: Okolím rybníků (64 km)

Z Třeboně po cyklotrase č. 1034 na parkoviště u rybníka Rožmberk, pak po cyklotrase č. 1035 do Lutové, dále po č. 1011 do Chlumu u Třeboně a Klikova, po č. 1012 do Suchdola nad Lužnicí a Nové Vsi nad Lužnicí, krátký úsek po č. 1013 a dále pak po značené cyklistické trase č. 34 do Nových Hradů – BUS směr České Budějovice. 64 km, povrch asfalt a kamenitá lesní cesta.

Zajímavá místa:

 • Lutová - obec zařazená mezi vesnické památkové zóny.
 • Chlum u Třeboně – známé letovisko, barokní poutní kostel s hodnotným zařízením, barokní zámek, dnes rekreační středisko s rozsáhlým parkem, pobýval tady i básník Fr. Hrubín, rybník Hejtman s rozlohou 82 ha.
 • Suchdol nad Lužnicí – základna vodáků a tradiční startovní místo plavby po Lužnici. V poslední době se stává i oblíbeným letoviskem, především pro kvalitní koupání v zatopených pískovnách mezi obcí a vesnicí Klikov.
 • Nová Ves nad Lužnicí - obec na řece Lužnici zmíněná roku 1323, u jezu dochován klasicistní mlýn, který dnes slouží jako malá vodní elektrárna. Pod vesnicí začíná rozlehlá přírodní rezervace Horní Lužnice, ve které je chráněná zachovalá říční niva s neupraveným přírodním meandrujícím tokem řeky.

Stezka: Ze Slavonic do Třeboně (77 km)

Trasa je 77 km dlouhá, od Nové Bystřice rovinatá. Vede po asfaltu a lesní cestě. Obtížnost je hodnocena jako střední. Po trase č. 32 projedtme postupně Staré Město pod Landštejnem, okolo zříceniny hradu Landštejn, Klášter, Novou Bystřici, Peršlák k Dolnímu pstruhovému rybníku, z tohoto rozcestí po trase č. 322 do Chlumu u Třeboně. Dále po trase č. 122, u nádráží Chlum u Třeboně vlevo, krátce po silnici směrem na Suchdol nad Lužnicí, asi po 300 m vpravo směrem na Cep. Po 2,5 km u Červeného kříže odbočíte do polesí Barbora. Projedete okolo míst, kde se těžila a snad stále těží rašelina pro třeboňské lázně. Je tady panelová cesta, po které příjemně dojedete na Oboru. Odtud po hrázích Opatovického rybníka a rybníka Svět do Třeboně.

Zastávky:

 • Slavonice - městská památková rezervace s dochovalou pozdně gotickou a renesanční zástavbou měštanských domů se sklípkovými klenbami a bohatými sgrafity, gotickými městskými branami a hradbami. Farní kostel s věží z r. 1549 a s kaplemi s 18. stol., špitální kostel s 15. stol., barokní hřbitovní kaple, městské muzeum, keramika, od 16. stol. tudy vedla cesta mezi Vídní a Prahou.
 • Landštejn – zřícenina mohutného hradu, který od 13. stol užívali Vítkovci, rozšířen kolem r. 1500, renesanční přístavby v 16. stol, zničen požárem v r.1771. Pod hradem je vidět vodní nádrž Landštejn na potoce Pstruhovci, 38 m dlouhá a 25 m vysoká.
 • Klášter – klášter pavlánů založený 1501, zrušený r. 1785, v minulých letech zbořen, velký raně barokní kostel se štukovou výzdobou a dřevěným oltářem vysokým 22 m.
 • Osika – rybník s příjemným koupáním.
 • Nová Bystřice – gotický hrad renesančně přestavěn a barokně rozšířen, při něm farní kostel, kostel sv. Kateřiny z r. 1585, zbytky městského opevnění, řada renesančních a empírových měštanských domů, na náměstí sloup z r. 1679, úzkokolejná dráha, golfové hřiště.
 • Peršlák – lesní hotel v krásném prostředí u nejsevernějšího místa Rakouska, příjemné koupání v Novomlýnském rybníce.
 • Chlum u Třeboně - známé letovisko, barokní poutní kostel s hodnotným zařízením, barokní zámek, dnes rekreační středisko s rozsáhlým parkem, pobýval tady i básník Fr. Hrubín, rybník Hejtman s rozlohou 82 ha.
 • Třeboň - město na Zlaté stoce, městská památková rezervace, renesanční zámek, Schwarzenberská hrobka, lázně, pivovar Regent, rybníky Svět, Opatovický a Rožmberk, kostel sv. Jiljí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!